За вас пациенти

От 25 май 2018 г. в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият Регламент идва с редица изисквания, които СБАЛОЗ прилага и с които може да се запознаете от нашата политика за поверителност и защита на личните данни.

Информация за пациентите относно обработването и защитата на личните данни на територията на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД – гр. София“

1. Болницата има сключен договор със Столична община да извършва срещу финансиране от общината посочените в Приложение 1 медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК, от МЗ, от застрахователни дружества и от специализирани научно -изследователски програми, като спазва утвърдените медицински стандарти, правила за добра медицинска практика, разрешението за осъществяване на лечебна дейност и включените в Приложение 1 указания за плащане.

2. Болницата има сключен договор с НЗОК за извършване на медицински дейности по:

Клинична пътека № 240 – „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения” - 470.00 лв

Клинична пътека № 241_3 –„Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания” – 410.00 лв

Клинична пътека № 246 – „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности” – 665.00 лв

Клинична пътека № 999 – „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура” – 100.00 лв

Амбулаторна процедура № 05 – „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания ” – 50.00 лв

Амбулаторна процедура № 06 – „Системно лекарствено лечение при злокачествени  солидни тумори хематологични заболявания” – над 18 години – 150.00 лв

Амбулаторна процедура № 07 – „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания”- 130.00 лв

Амбулаторна процедура № 08 – „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна  перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия” – 250.00 лв

Амбулаторна процедура № 33 – „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема” – 12.00 лв

Амбулаторна процедура № 35 – „Сцинтиграфски изследвания” – 70.00 лв

Амбулаторна процедура № 37 – „Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер” – 385.00 лв

Амбулаторна процедура № 38 – Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО” – 22.00 лв

Амбулаторна процедура 99 – „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека”.

Здравните дейности по диспансерно наблюдение, финансирани от бюджета на НЗОК се извършват на здравноосигурени пациенти, в обем и честота, регламентирани в Наредба 8 от 03.11.2016 година на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Приложение 18 към чл.22, ал.1

Останалите дейности, които са извън обхвата на горепосочената Наредба се заплащат по ЦЕНОРАЗПИС НА БОЛНИЦАТА.

В болницата се провеждат клинични проучвания в областта на онкологичните заболявания със следните локализации: - млечна жлеза, простата, дебело черво, бял дроб, бъбрек и др.

Желаещите да участват в клиничните проучвания могат да получат допълнителна информация от лекарите, работещи в Отделението по Медицинска онкология.

 


ПЪТ НА ПАЦИЕНА В СБАЛОЗ ЕООД, ГР. СОФИЯ

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

От 25 май 2018 г. в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият Регламент идва с редица изисквания, които СБАЛОЗ прилага и с които може да се запознаете от нашата политика за поверителност и защита на личните данни. 

nachalna1

nachalna2