За вас пациенти

1. СБАЛОЗ ЕООД, гр. София има сключен договор със Здравноосигурителна компания „НАДЕЖДА” АД – гр. София за извършване на здравни услуги за диагностика и лечение в извънболнични условия на всички доброволно осигурени лица от ЗОК „НАДЕЖДА” АД

За повече информация тел: 02/975 35 35, вътр.216 и 02/ 875 03 42.

2. Болницата има сключен едногодишен договор (01.01.2018-31.12.2018г.) със Столична община да извършва срещу финансиране от общината посочените в Приложение 1 медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК, от МЗ, от застрахователни дружества и от специализирани научно -изследователски програми, като спазва утвърдените медицински стандарти, правила за добра медицинска практика, разрешението за осъществяване на лечебна дейност и включените в Приложение 1 указания за плащане.

3. Болницата има сключен договор с НЗОК за извършване на медицински дейности по:

Клинична пътека № 240 – „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения” - 470.00 лв

Клинична пътека № 241_1 –„Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания” – 400.00 лв

Клинична пътека № 246 – „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности” – 665.00 лв

Клинична пътека № 999 – „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура” – 100.00 лв

Амбулаторна процедура № 05 – „Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия” – 50.00 лв

Амбулаторна процедура № 06 – „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания” – над 18 години – 150.00 лв

Амбулаторна процедура № 07 – „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания”- 130.00 лв

Амбулаторна процедура № 08 – „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия” – 250.00 лв

Амбулаторна процедура № 33 – „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема” – 12.00 лв

Амбулаторна процедура № 35 – „Сцинтиграфски изследвания” – 70.00 лв

Амбулаторна процедура № 37 – „Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер” – 350.00 лв

Амбулаторна процедура № 38 – Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО” – 22.00 лв

Амбулаторна процедура 99 – „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека”.....

В болницата се извършват здравни дейности, част от които се заплащат от бюджета на НЗОК (за здравно осигурени пациенти).

Тези дейности са регламентирани в Наредба 8 от 03.11.2016 година на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Приложение 18 към чл.22, ал.1

Останалите дейности, които са извън обхвата на горепосочената Наредба се заплащат по ЦЕНОРАЗПИС НА БОЛНИЦАТА.

В болницата се провеждат клинични проучвания в областта на онкологичните заболявания със следните локализации: - млечна жлеза, простата, дебело черво, бял дроб, бъбрек и др.

Желаещите да участват в клиничните проучвания могат да получат допълнителна информация от лекарите, работещи в Отделението по Медицинска онкология.

 


ПЪТ НА ПАЦИЕНА В СБАЛОЗ ЕООД, ГР. СОФИЯ

nachalna1

nachalna2