Днес, 18.06.2021 г. на основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и  чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД - гр. София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по клинична специалност „Нуклеарна медицина“ в Отделение по нуклеарна медицина на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“  ЕООД - гр. София, със зачисляване към Медицински университет – София.

          Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

1.    Заявление по образец.

2.    Автобиография – европейски формат.

3.    Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование.

4.    Медицинско свидетелство от Център за психично здраве.

5.    Мотивационно писмо.

6.    Декларация за липса на несъвместимост.

7.    Удостоверение за членство в БЛС.

8.    Препис - извлечение от трудовата книжка.

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

1.    Документи за кандидатстване се подават в отдел „Човешки ресурси“ на болницата в кабинет № 200, ет. 2 на адрес: гр. София, бул.            „Андрей Сахаров“ № 22, ж.к. „Младост 1“, всеки делничен ден от 08.00 ч.  до 16.00 ч.

2.    Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност „Нуклеарна медицина“, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба №1 / 22 януари 2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

3.     Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на  Длъжностна характеристика и Конспект за подготовка на теоретичните знания в областта на нуклеарната медицина.

Ред за провеждане на конкурса:

1.       Първи етап – след изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.

2.       Втори етап – с одобрените кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, на база изтеглени два въпроса на случаен принцип от предварително предоставения на кандидата конспект.

3.       Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1               т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, гр. София, бул. „Андрей Сахаров”№ 1
На основание чл. 90 от КТ във връзка с чл. 68, ал.1, 3, 4, 6 и 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник „Отделение по медицинска онкология”
2. Началник „Отделение по лъчелечение”
3. Началник „Консултативно-диагностичен блок”
4. Началник „Отделение нуклеарна медицина”
5. Началник „Отделение образна диагностика”
6. Началник „Отделение Клинична лаборатория”
7. Началник „Болничен раков регистър”
8. Ръководител „Болнична аптека”
9. Главна медицинска сестра
10. Старши медицински сестри/лаборанти на Отделение по медицинска онкология, Отделение по лъчелечение, Консултативно-диагностичен блок, Отделение нуклеарна медицина, Отделение клинична лаборатория, Отделение образна диагностика, Болничен раков регистър.

 

Прочети още: СБАЛОЗ ЕООД, София обявява конкурс

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания”ЕООД, гр. София обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар-специализант по „Медицинска онкология”

Днес, 29.05.2017 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ ЕООД, гр. София обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар-специализант по „Медицинска онкология”в Отделение по медицинска онкология  на СБАЛОЗ ЕООД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.
Необходими документи за кандидатстване за длъжността:
1.    Заявление свободен текст;
2.    Автобиография европейски формат;
3.    Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование;
4.    Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера);
5.    Мотивационно писмо.

Прочети още: СБАЛОЗ ЕООД, София обявява конкурс