СТОЛИЧНА   ОБЩИНА

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“

 ЕООД  – град София

София 1784                                                           Управител: тел/факс 975-39-50

бул.Андрей Сахаров 22                                       Гл. счетоводител: 875-00-63


 

 

 

ЗАПОВЕД

 

№.........../...........2021г.

 

На основание чл. 69 ал.1 и ал.2, т.1 от ЗЛЗ, Заповед № 164/02.09.2021г. на Управителя на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД - гр. София и във връзка с протокол                              вх. № 518/07.10.2021г. на комисията за допускане на кандидатите

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

           Частично процедурата по обявявения конкурс със Заповед №:164/02.09.2021г за част от длъжностите по т. 9 поради липса на кандидати по посочените позиции отразени в  протокола на комисията както следва:

1. Старша медицинска сестра  в „Отделение по медицинска онкология”;

2. Старши ренгенов лаборант  в „Отделение по лъчелечение“;

3. Старша медицинска сестра в „Отделение по нуклеарна медицина”;

4. Старши рентгенов лаборант в „Отделение образна диагностика”;

5. Старши медицински лаборант  в „Отделение клинична лаборатория”.

 

      

 

 

                                                                      Управител: ................................

                                                                                           /Д-р Б. Димитров/