11.10.2020г.

СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р. МАРИН МУШМОВ ЕООД София търси да назначи: 

Лекар, член на ТЕЛК

Лекарят, член на ТЕЛК:
1. Извършва обстоен преглед на предоставената медицинска документация и при необходимост назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти извън ТЕЛК с оглед най-правилна преценка на работоспособността на освидетелстваните лица.
2. Извършва клиничен преглед на място, в дома или стационара.
3. Осъществява контрола по пълното и точното попълване на Експертното решение чрез технически секретар.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР ПО МЕДИЦИНА.
2. Професионална квалификация: лекар с призната една от следните медицински специалности: вътрешни болести, ортопедия и травматология, хирургия,
нервни болести, неврохирургия, урология, медицинска онкология, очни болести,
пневмология и фтизиатрия, психиатрия или педиатрия.
3.Практически познания и професионален опит:по медицина не по малко от 5 години, както и широки практически познания в областта на експертизата на работоспособността.
4. Компютърна грамотност на средно ниво.
5. Необходими делови и личностни качества: Лекарят, член на ТЕЛК трябва да притежава професионална компетентност, деловитост, инициативност, чувство за отговорност, професионална нравственост, да бъде комуникативен.
6.Членство в БЛС.
За контакт и допълнителна информация: Л. Стоянова- човешки ресурси тел. :02/875-20-16 от 08.30ч до 16ч


 

08.10.2021г.

  Предложения на места за специализанти по клинични специалности на места финансирани от държавата за 2022г. , по чл. 11, ал.1, т.1 на Наредба 1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването -изменана и допълнена в бр. 79 от 21.09.2021г  
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. СБАЛОЗ" ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД ГР. СОФИЯ Медицинска онкология 1 11.10.2021 24.10.2021 Лилия Стоянова
тел. 02/8752016
да
2. СБАЛОЗ" ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД ГР. СОФИЯ Нуклеарна медицина 1 11.10.2021 24.10.2021 Лилия Стоянова
тел. 02/8752016
да
3.              
               

 

11.06.2020г.  СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД - ГР. СОФИЯ

Търси да назначи за нуждите на Консултативно- диагностичен блок, 1/един/ брой медицинска сестра за работа в урологичен кабинет. Кандидатстването става по документи, чрез изпращане на СV в Джобс бг . С избрания кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор с 6/шест/ месечен изпитателен срок.
За повече информация:
тел. 0878895117 - Л. Стоянова - експерт човешки ресурси и
тел. 02/9753535 вътр. 216 - Лилия Миронова - гл. мед. сестра 

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД гр. София („СБАЛОЗ“ ЕООД), с адрес гр. София 1784, бул. „Андрей Сахаров”№ 22, на основание чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, търси да назначи служители на половин щат за следните длъжности:

1. Ръководител на звено „Вътрешен одит“ - отговаря за цялостаната дейност на звеното за вътрешен одит в „СБАЛОЗ“ ЕООД, подпомага лечебното заведение да постига целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление, осъществява и подпомага дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в „СБАЛОЗ“ ЕООД, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и по други програми. Главният вътрешен одитор изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, нормативната уредба и вътрешните актове на управителя на „СБАЛОЗ“ ЕООД;

2. Вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“ - подпомага лечебното заведение да постига целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление, осъществява и подпомага дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в „СБАЛОЗ“ ЕООД, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и по други програми. Вътрешният одитор изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, нормативната уредба и вътрешните актове на управителя на „СБАЛОЗ“ ЕООД.

I. Изисквания за заемане на длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“:

1. Специфични изисквания за заемане на длъжността съгласно нормативната уредба:
Да отговаря на изискванията на чл. 19 и чл. 21 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, а именно:
а) Да е дееспособно лице;
б) Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
в) Да има завършено висше образование и придобита образователно- квалификационна степен "магистър";
г) Да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
д) Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от Министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
е) Да не е работило в „СБАЛОЗ“ ЕООД през последната една година по трудово правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
ж) Да не е работило през последните две години по трудово правоотношение като ръководител на „СБАЛОЗ“ ЕООД или нейни подчинени структури;
з) Да не е негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в „СБАЛОЗ“ ЕООД през последните две години.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
а) Компютърни умения – компютърна грамотност и ползване на офис приложенията на операционната система Windows и продуктите на MS –OFFICE, Internet;
б) Добро познаване на законодателството, свързано с вътрешния одит и контрол и правилното му прилагане в съответната област;
в) Аналитична компетентност;
г) Умение за работа в екип.
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
а) Владеенето на чужд език;
б) Опит на същата длъжност в друго лечебно заведение.

II. Изисквания за заемане на длъжността вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“:

1. Специфични изисквания за заемане на длъжността съгласно нормативната уредба:
Да отговаря на изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, а именно:
а) Да е дееспособно лице;
б) Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
в) Да има завършено висше образование и придобита образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или "магистър";
г) Да има най-малко две години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
д) Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от Министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;


2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
а) Компютърни умения – компютърна грамотност и ползване на офис приложенията на операционната система Windows и продуктите на MS –OFFICE, Internet;
б) Добро познаване на законодателството, свързано с вътрешния одит и контрол и правилното му прилагане в съответната област;
в) Аналитична компетентност;
г) Умение за работа в екип.

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
а) Владеенето на чужд език;
б) Опит на същата длъжност в друго лечебно заведение.

III. Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за съответната длъжност;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и сертификат за “Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министъра на финансите.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
6. Автобиография.

IV. Място на работа: 

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, с адрес гр. София, бул. „Андрей Сахаров”№ 22

VII. Срок и място за подаване на документите:

Краен срок за подаване на документите – 23.11.2018 год.
Документите се подават лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно в стая № 221, на етаж 2, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа.
Документите се завеждат по реда на тяхното постъпване, като за всяко подадено заявление се издава документ, в който се посочват името на подателя, дата и час на приемане на документите.

VIII. Начин за подаване на документите

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение, в който са поставени следните документи:
1. Заявление за кандидатстване за съответната длъжност;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и
сертификат за “Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министъра на финансите.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
6. Автобиография.

IX. Предоставяне на информация

Лечебното заведение предоставя на кандидатите информация относно характеристиката на конкурсната длъжност след писмено заявление от кандидата до Управителя на СБАЛОЗ ЕООД, гр. София.
За допълнителна информация – тел. 0878895117; 02 875 20 16 – отдел Човешки ресурси „СБАЛОЗ“.

 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, гр. София търси да назначи следните медицински специалисти:

1. Лекар – уролог за работа в урологичен кабинет на Консултативно диагностичен блок;
2. Двама лекари със специалност „Вътрешни болести”(втора специалност по „Медицинска онкология” е предимство) за работа във вътрешни кабинети на Консултативно диагностичен блок;
3. Медицински сестри за работа в Отделение по медицинска онкология и Консултативно диагностичен блок.

За повече информация тлф.02/875-20-16; GSM: 0886 847 395.