София 1784 
 

Телефонен указател

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

 nachalnik lachelechenie

Д-р Ана СТЕФАНОВА ЧАКЪРОВА
Началник отделение по лъчелечение

Завършва висше медицинско образование във ВМИ ”ИВ. П. Павлов” гр. Пловдив.
Има три специалности:
Медицинска радиолпгия- 1981 год., МУ гр. София;
Онкология - 1998 год. - МУ гр. София. ,
Здравен менижмънт-2010 год.- МУ гр. София
Продължителна специализация по линия на МААЕ провежда в Тhomаs Jeferson University, Филаделфия, САЩ, 1993 и множество курсове по линия на ESTRO и ESMO
Участва в авторски колективи в няколко Учебника и Ръководства  по онкология в раздел онкогинекология и кожни блести.
Член е на Oнкологичната комисия в СБАЛОЗ и на Онкологична комисия във II-ра МБАЛ- София и СБАЛО-ЕАД по Ортопедия-,,Проф. Бойчо Бойчев“-София

Членува в:

  • Българска Национална Асоциация по Онкология
  • Българска Асоциация по Радиология
  • Национално Дружество по Сенология
  • European Association of Cancer Research (EACR)
  • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
  • Balkan Union of Oncology (B.U.ON.)  


Консултативен ден

  • Вторник 11-13 ч. в кабинет по ЛЛ
  • записване на телефон (02) 876 11 73

 

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ разполага с 2 апарата

1.  Апарат Xstrahl 200 /Нов модерен апарат за дълбока рентгенова терапия с напрежение на тръбата 20 -210kV/ за ортоволтна терапия с който е възможно осъществяване на дефинитивно лъчелечение на мекотъканни, костни и кожни тумори, както и за палиативно лъчелечение на вторични лезии или костни метастази;
2. Апарат Xstrahl 100 /апарат за повърхностна рентгенова терапия с напрежение на тръбата 10 -100kV/- за лечение на първични доказани туморни кожни лезии.

Капацитета и обсега на апаратите за лъчелечение XStrahl 200 и XStrahl 100, обхваща широк спектър от заболявания:
- мекотъканни, костни и кожни тумори;
- базално клетъчни карциноми;
- плоско-клетъчни карциноми;
- келоидни белези;
- дерматологични заболявания, включително псориазис;
- Mycosis fungoides и дълбоки доброкачествени образувания;
- доброкачесвени заболявания: като болест на Дюпюйтрен, болест на Пейрони;
- възпалителни процеси (разстройства), дегенеративни заболявания, хипертрофични заболявания;
- палиативни заболявания: костни метастази и вторични лезии.

Болницата има сключен договор с НЗОК от м. Февруари 2015 г. по Клинична пътека 255 /”Ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности”/.

В ОЛЛ може да се извършва:
Дефинитивно лъчелечение на всички доказани кожни тумори;
Пред и следоператично лъчелечение на мекотъканни тумори;
Палиативно лъчелечение;
Противовъзпалително лъчелечение на неонколигични заболявания.  

 

Персонал:
Oтделението по лъчелечение е кадрово обезпеченo със следния персонал:

1. Д-р Анa ЧАКЪРОВА - началник ОЛЛ;
2. Д-р Георги БОГДАНОВ - лъчетерапевт;
3. Д-р Борислав Султанов - лъчетерапевт
4. Виктор АРСОВ - физик;
5. Людмила Тилева - и.д. ст.рентг. лаборант;
6. Илияна Илиева - рентгенов лаборант;
7. Венета СЛАВОВА – санитар.

Телефони за връзка: 02/ 875 11 73; 02/975 35 35, вътр. 237