София 1784 
 

Телефонен указател

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

 

za omoД-р Радослав МАНГАЛДЖИЕВ

Началник на Отделение по медицинска онкология

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2004-2008
Медицински университет – гр.София
Специалност по Медицинска онкология

1997-2003
Медицински университет – гр.София
Специалност по Кожни и венерически болести

1990-1996
Медицинска академия – гр.София
Магистър по медицина

ТРУДОВ СТАЖ

2014- до момента
СБАЛОЗ София град ,бул. Андрей Сахаров №1, София, 1784, България
Началник Отделение по медицинска онкология

2011 – 09.2014
УМБАЛ Ц. Йоанна - ИСУЛ – ул. Бяло море №8, София, Клиника по Мед. онкология
последователно - Лекар-ординатор, Главен административен лекар,

1996- 2011
Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар София – град, бул. Андрей Сахаров №1, София, 1784, България
последователно - Лекар-ординатор, Началник сектор Дневен стационар по химиотерапия

ЧЛЕНСТВА

Българско онкологично дружество ( БОД )

Европейската асоциация по химиотерапия (ESMO)

Българската асоциация по химиотерапия

 

Отделението по Медицинска онкология е изцяло реновирано. Разполага с 30 болнични легла, разположени в девет стаи.

Три от стаите са пригодени за двама, а останалите шест за четирима пациенти и са оборудвани с модерни болнични легла и самостоятелни санитарни възли. Във всяка стая има телевизор, климатик и достъп до интернет, както и всички условия, нужни за по-бързото възстановяване на пациентите по време на престоя им в лечебното заведение.

В отделението по Медицинска онкология работят лекари с дългогодишен опит в лечението на солидните тумори, които пациентите вече познават. Отделението по медицинска онкология работи във взаимодействие с всички останали звена в болницата и разполага с възможност за отлична образна диагностика и изключително широка гама лабораторни изследвания. Всичко това гарантира качествено лечение на онкологичните заболявания при спокоен болничен престой за нашите пациенти.

Отделението разполага със структура за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой с 18 места (Дневен стационар).
За удобството на пациентите се грижат специално обучени медицински сестри в чудесни битови условия.

Нашите пациенти имат възможност да бъдат лекувани по актуални схеми на лечение не само с регистрираните в страната медикаменти, а и с най-съвременните лекарствени протоколи чрез участие в клинични програми.

В Отделението по Медицинска онкология се приемат и лекуват болни с всички видове солидни злокачествени тумори, като най – голяма честота има рака на млечната жлеза, рака на белия дроб, рака на дебелото и право черво, рака на яйчниците, простатата, тестиса, ендометриума, както и тумори на главата и шията. Отделението разполага с няколко приемно- консултативни кабинета. В тях се извършва консултация и при нужда последваща хоспитализация на пациентите в Отделението, а също така преминават болните, подходящи за дневна противотуморна терапия (т.нар. дневен стационар)

Извършват се:

  • неоадювантна химиотерапия;
  • адювантна химиотерапия;
  • палиативна химио и прицелна противотуморна терапия по най- съвременните лекарствени протоколи;
  • клинични проучвания на нови лекарствени средства за лечение на болни със злокачествени заболявания.

Отделението по Медицинска онкология е кадрово обезпечено със следния медицински персонал:

Д-р Радослав Мангалджиев-Началник отделение-тел.02/975 35 35, вътр.205; 02/9743339

Д-р Румен Антонов - медицински онколог- тел.02/975 35 35,вътр.204

Д-р Мария Чолакова - медицински онколог - тел.02/975 35 35,вътр.215

Д-р Мирослав Николов – лекар - тел.02/975 35 35,вътр.234

Ст м.с. Красимира Данова - тел.02/975 35 35,вътр.255

Мед.сестри - тел.02/975 35 35,вътр.284, 245, 239

Клиничен психолог - Искра Дачева – 02/975 35 35, вътр.273.

Дейностите заплащани от НЗОК за здравноосигурените лица са:

Клинична пътека № 240 – „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения” - 470.00 лв

Клинична пътека № 241_1 –„Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания” – 400.00 лв

Клинична пътека № 246 – „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности” – 665.00 лв

Клинична пътека № 999 – „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура” – 100.00 лв

Амбулаторна процедура № 05 – „Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия” – 50.00 лв

Амбулаторна процедура № 06 – „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания” – над 18 години – 150.00 лв

Амбулаторна процедура № 07 – „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания”- 130.00 лв

Амбулаторна процедура № 08 – „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия” – 250.00 лв

Амбулаторна процедура № 33 – „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема” – 12.00 лв

Амбулаторна процедура № 35 – „Сцинтиграфски изследвания” – 70.00 лв

Амбулаторна процедура № 37 – „Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер” – 350.00 лв

Амбулаторна процедура № 38 – Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО” – 22.00 лв

Амбулаторна процедура 99 – „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека”.....

Към отделението функционира Клинична онкологична комисия по химиотерапия

Председател: Д-р Мангалджиев

Членове: Д-р Е. Кръстева, Д-р Р. Антонов, Д-р М.Чолакова, д-р В. Бонева, д-р Б. Димитров

Заседанията на комисията се провеждат

от понеделник до четвъртък

от 12:00 до 13:00 ч.

Консултации с лекарите от Отделението по Медицинска онокология се извършват след предварително записване на Регистратурата по химиотерапия.