СБАЛОЗ ЕООД е лечебно заведение с областни функции за София град. Обслужваният район включва 24 административни единици /общини/ с население по данни на НСИ /2019г./ 1 328 790 души, което представлява 19 от населението на страната.
Със заповед РД 17-146 от 15.06.2018 г. на МЗ е присъдена оценка “Отличен” от акредитацията на СБАЛОЗ за срок от 5 години.

МИСИЯТА на СБАЛОЗ ЕООД е ПРИБАВЯНЕ НА ГОДИНИ КЪМ ЖИВОТА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ КЪМ ГОДИНИТЕ НА ХОРАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, предоставяйки им широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в:

 • Извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика;
 • Прилагане на най-съвременни терапевтични технологии;
 • Осигуряване на грижи за пациентите на равнища, съответстващи на европейските стандарти.

ХУМАНИТАРНАТА ПЛАТФОРМА на болницата е основана на международните професионално-етични и деонтологични правила и норми и Хартата за правата на пациента.

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на СБАЛОЗ ЕООД е ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО на:

 • предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
 • условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
 • дейносттите, чрез които се осъществява медицинската помощ.

За постигането на стратегическата цел, ръководството на СБАЛОЗ ЕООД системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:

1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.
5. Пилотно развитие на болницата като база за обучение на студенти и специализанти в областта на медицинската онкология и съвременни диагностични технологии.

Политиката по качество е насочена към допринасяне в оптимална степен за намаляване на заболяемостта, инвалидността и смъртността от ракови заболявания посредством тяхната своевременна диагностика, адекватно лечение и интегрирана профилактика по пътя към осигуряване на здравословен начин на живот на хората.

logo-sbaloz
Проектът се осъществява по Договор : BG161PO003-2.1.12-0686-C0001 с финансовата подкрепа  на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

СТРУКТУРА

На основание Наредба 49/2010г. от 18.10.2010 год. на МЗ, болницата има следната структура:

I. КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Специализирани кабинети

Вътрешни консултативни (5)

 • Хирургични (3)
 • Онкогинекологични (3)
 • Урологични (3), от които единият е с цистоскопна
 • Гастроентерологичен със зала за ендоскопии
 • Бронхоскопичен с бронхоскопна
 • УНГ кабинет
 • Кардиологичен к-т
 • Кабинет за психосоциална консултация

Отделения без легла

II. СТАЦИОНАРЕН БЛОК С 48 ЛЕГЛА, ВКЛЮЧВАЩ СЛЕДНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

1. Отделение по медицинска онкология /химиотерапия/ с 40 легла, в т.ч. структура за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой с 18 места;
Приемни кабинети за хоспитализиране и мониторинг на болни на химиотерапия.
2. Отделение по лъчелечение с 8 легла.

III. БОЛНИЧНА АПТЕКА

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

V. ТЕЛК

 

 

 

nachalna1

nachalna2