Обява за конкурс за лекар-специализант по клинична специалност „Медицинска онкология“ 2020г.
logo

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ

Днес, 05.06.2020г. на основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД – гр. София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по клинична специалност „Медицинска онкология“ в Отделение по медицинска онкология на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД – гр. София, със зачисляване към Медицински университет – София.

Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

 1. Заявление по образец.
 2. Автобиография – европейски формат.
 3. Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование.
 4. Медицинско свидетелство от Център за психично здраве.
 5. Мотивационно писмо.
 6. Декларация за липса на несъвместимост.
 7. Удостоверение за членство в БЛС.
 8. Препис – извлечение от трудовата книжка.

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

 1. Документи за кандидатстване се подават в отдел „Човешки ресурси“ на болницата в кабинет № 200, ет. 2 на адрес: гр. София, бул.„Андрей Сахаров“ № 22, ж.к. „Младост 1“, всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч.
 2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност „Медицинска онкология“, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба №1 / 22 януари 2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 3. Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите подали своите документи се предоставя копие на Длъжностна характеристика.

Ред за провеждане на конкурса:

 1. Първи етап – след изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.
 2. Втори етап – с одобрените кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.
 3. Избраният кандидат се назначава на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.