ОБЯВА ЗА КОНКУРС
logo

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, гр. София, бул. „Андрей Сахаров”№ 1
На основание чл. 90 от КТ във връзка с чл. 68, ал.1, 3, 4, 6 и 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник „Отделение по медицинска онкология”
2. Началник „Отделение по лъчелечение”
3. Началник „Консултативно-диагностичен блок”
4. Началник „Отделение нуклеарна медицина”
5. Началник „Отделение образна диагностика”
6. Началник „Отделение Клинична лаборатория”
7. Началник „Болничен раков регистър”
8. Ръководител „Болнична аптека”
9. Главна медицинска сестра
10. Старши медицински сестри/лаборанти на Отделение по медицинска онкология, Отделение по лъчелечение, Консултативно-диагностичен блок, Отделение нуклеарна медицина, Отделение клинична лаборатория, Отделение образна диагностика, Болничен раков регистър.

Начин на провеждане: Конкурсът ще бъде проведен по документи и събеседване по предварително разработена писмена работа на тема:
– За длъжностите по т.т. 1, 2, 3, 4: „Устройство и организация на дейността в отделението за тригодишен период в условията на изразена конкурентна среда. Мерки за подобряване на медицинската и икономическата ефективност. Пътища за повишаване на финансовите приходи на структурата и нейния персонал.
– За длъжностите по т.т 5, 6: „Устройство и организация на дейността в отделението за тригодишен период в условията на изразена конкурентна среда. Пътища за повишаване на финансовите приходи на структурата и нейния персонал. Въвеждане на нови диагностични методи(иновации).Участие в нови научни програми, проекти”.
– За длъжността по т. 7: „Използване възможностите на БИС за оптимизиране на пациентопотока и подобряване на координацията между структурите в СБАЛОЗ.”
– За длъжността по т. 8: „Организация на дейността в болничната аптека в условията на централизирано асептично изготвяне на разтвори на цитостатици. Мерки за подобряване на управлението и контрола на наличностите и разходите им. Стандартни оперативни процедури(СОП) за осигуряване на качеството на процесите по приготвяне на лекарствени продукти за директно приложение на онкологично болните.”
-За длъжността по т. 9: „Управление и организация на здравните грижи в СБАЛОЗ ЕООД, гр. София за тригодишен период”
– За длъжностите по т. 10: „Управление и организация на здравните грижи в структурата(блок, отделение, лаборатория) – основни насоки за подобряване качеството в медицинската дейност и грижите за пациентите.”

Изисквания към кандидатите за длъжностите по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Висше медицинско образование и специалност по профила на отделението:
Началник ОМО –    ”Медицинска онкология”;
Началник ОЛЛ –        ”Медицинска радиология”;
Началник КДБ –        „Вътрешни болести”;
Началник ОНМ –     „Нуклеарна медицина”;
Началник ОКл. лаб. –     „Клинична лаборатория”;
Началник ООД –     „Образна диагностика”;
Началник БРР –        „Социална медицина”.
Трудов стаж най-малко 5 години след придобиване на специалност.
Придобита квалификация по здравен мениджмънт е предимство.

Изисквания към кандидатите за длъжността по т. 8:
Висше фармацевтично образование – магистър фармацевт.
Специалност по „Клинична фармация” е предимство.
Трудов стаж най-малко 5 години.
Компютърна грамотност.

Изисквания към кандидатите за длъжността по т.9:
Висше образование с образователно- квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по „Управление на здравни грижи.” Магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” е предимство.
Трудов стаж не по-малко от 10 години, от които минимум 5 години като старша медицинска сестра в онкологично здравно заведение.
Умение за работа с компютър.
Да нямат придобито право на пенсия поради достигнат осигурителен стаж и възраст.

Изисквания към кандидатите за длъжностите по т. 10:
Висше образование с образователно- квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по „Управление на здравни грижи.
Трудов стаж не по-малко от 5 години, от които минимум 3 години като старша медицинска сестра/лаборант в онкологично здравно заведение.
Умение за работа с компютър.
Да нямат придобито право на пенсия поради достигнат осигурителен стаж и възраст.

Необходими документи за кандидатите по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:
Молба за участие в конкурса;
Професионална автобиография;
Документ за трудов стаж – препис-извлечение от трудовата книжка;
Диплома за завършено висше медицинско/фармацевтично образование и диплома за призната специалност – копия, заверени с гриф „вярно с оригинала”;
Удостоверение за членство в БЛС/БФС.

Необходими документи за кандидатите по т.т. 9, 10:
Молба за участие в конкурса;
Професионална автобиография;
Документ за трудов стаж – препис-извлечение от трудовата книжка;
Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър/магистър” по „Управление на здравни грижи” – копие, заверени с гриф „вярно с оригинала”;
Удостоверение за членство в БАПЗГ;
Други документи за професионална квалификация и СДО – копия, заверени с гриф „вярно с оригинала”.

Място, срок и начин за подаване на документите:
Краен срок за подаване на документите – 30 дни след датата на публикуване на обявата. Документите за участие в конкурса се подават в запечтан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване при вр.и.д.ЕУЧР – г-жа Минчева, к-т 200, всеки работен ден от 8.00-16.00 ч.
В същия плик се подава и отделно запечатана писмена разработка на проекта.
За всяко подадено заявление се издава документ, в който се посочват името на подателя, дата и час на приемане на документите. Телефон за справки: 02/875 20 16.

Предоставяне на информация: Лечебното заведение предоставя на кандидатите информация относно структурата и числеността на персонала, характеристика на конкурсната длъжност и медико-статистически данни след писмено заявление от кандидата до Управителя на СБАЛОЗ ЕООД, гр. София.

Обявата е публикувана във в-к „МОНИТОР” на 24.10.2017 год.