Харта за правата на пациента

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, ПОТЪРСИЛ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИМА ПРАВО:

Ако пациента е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов попечител или законен представител. Настоящата харта е изготвена въз основа на препоръките на Световната медицинска асоциация.