Отделение по нуклеарна медицина

Проф. д-р Соня Борисова СЕРГИЕВА, дм Началник отделение

Завършва медицина в МА гр. София през 1990 год. Редовен аспирант по нуклеарна медицина в НОЦ, гр. София 1991-1994 год. Защитава дисертация за придобиване на научна степен „доктор по медицина” през 1994 год. Придобива специалност по „Нуклеарна медицина” през 1994 год. и специалност по „Клинична онкология” през 1998 год. Работи като научен сътрудник I ст. в НОЦ, гр. София до 2003 год. Създава и ръководи отделение по Нуклеарна медицина в СБАЛОЗ (бивш ОДОЗС), гр. София през 2003 год. Сегашна позиция в СБАЛОЗ – Началник отделение по „Нуклеарна медицина”, след конкурс.

ЕКИП

Доц. д-р Маргарита Радева, д.м.
Д-р. Теодор Софиянски - лекар специализант

Химик – Маринела Долдурова

Физик – Милена Димчева

Ст. мед.сестра - Ирена Янакиева

Мед. лаборант - Димитринка Стамова

Санитар - Олга Торньова

Диагностичен обсег на отделението по нуклеарна медицина:

През 2009 год. в отделението е инсталирана SPECT- CT гама камера „Siemens” с възможност за провеждане на комбинирани SPECT-CT изследвания.

Различните специалисти, работещи в отделението, участват в курсове за следдипломна квалификация и взимат активно участие в национални и международни научни форуми.

Болницата има сключен договор с НЗОК за извършване на гореизброените високоспециализирани медицински дейности, което дава възможност на пациенти от цялата страна да извършват цитираните изследвания при нас с Направление № 8А.

В отделението се извършват дейности и по Амб.пр.37 „Еднофотонна емисионна компютърна томотрафия с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер“ и Амбулаторна процедура № 35 – „Сцинтиграфски изследвания”с Направление № 8А.

Отделението по нуклеарна медицина има Лицензия от АЯР за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия на метастатична костна болест със Стронций 89(Metastron), Самарий 153 и Радий 223 (Xofigo), издаден на 03.11.2014 год., валиден до 02.11.2024 година.

Телефони за връзка

Телефон

02/975 35 35 вътр. 253

Телефон

02/875 20 99