ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Уеб сайтът, който разглеждате се управлява от „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИЗАБОЛЯВАНИЯ, с ЕИК000693654 (наричано по-долу за краткост само СБАЛОЗ или Дружеството) счита, че поверителността на Вашата лична информация е приоритет и се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на данните. Настоящата политика има за цел да Ви информира за това какви лични данни събираме в качеството ни на администратор, с каква цел, срок, какви права имате и как законодателството защитава тези права. От 25 май 2018 г. в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият Регламент идва с редица изисквания, които СБАЛОЗ прилага и с които може да се запознаете от настоящия текст.

Моля, отделете малко време и се запознайте с настоящата политика за поверителност и защита на личните данни и ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по някой от начините, описани по-долу.
I. Какви лични данни събираме
СБАЛОЗ събира, използва, съхранява и трансферира различни видове лични данни, а именно:
Пациенти
Идентификационни данни/Данни за физическата идентичност: Три имена, ЕГН/ЛНЧ, Дата на раждане, Телефон за контакти, Адрес, Адрес на електронна поща, Тегло, Ръст Данни за здравословното състояние (специални категории лични данни): данни за здравословното състояние, данни за терапия, диагнози, предписани медикаменти, проведено/провеждащо лечение, лекуващ лекар, резултати от изследвания, Физиологична идентичност: кръвна група, кръвна картина и др. данни, които се отнасят до здравето на пациента.
Деца
Политика за поверителност и защита на личните данни 1
За пациентите-деца СБАЛОЗ обработва същия обем от лични данни, описан по-горе, както и лични данни (име и ЕГН) на родител/настойник.
Лекари
СБАЛОЗ обработва и данни на лекари, като УИН, телефон, адрес на кабинет, адрес на електронна поща. По-голямата част от тези данни са публични.
Контрагенти
Имена на представляващи юридическите лица – контрагенти, както и на служители на контрагентите; адрес, телефон, електронна поща; Идентификационни данни/данни за физическата идентичност на физически лица – контрагенти; данни за икономическа идентичност на физически лица – контрагенти: банкова информация (банкови сметки); информация за осигурителния статус на лицето. При нежелание от Ваша страна да ни предоставите личните си данни Когато имате възможност да избирате опция дали да споделяте Ваши лични данни с нас, винаги можете да изберете да не я споделяте. В случай, че възразите на обработването от наша страна на Ваши лични данни, ние ще уважим тези Ваши желания в съответствие със законовите си задължения. Възражението Ви може да означава, че няма да имаме възможност да осъществяваме дейностите, необходими за изпълнението на описаните по-долу цели. То може да означава и че е възможно да не можете да се ползвате от предлаганите от нас услуги и продукти, ако не ни предоставите лична информация за себе си или в случай, че след като сте ни предоставили Ваша информация, възразите на обработването й от наша страна.

Възможно е СБАЛОЗ да има задължението или правото да съхранява Вашата информация с оглед спазването на нашите законови и регулаторни задължения и да
защитаваме и упражняваме своите законни права и интереси.
II. Как събираме Вашите лични данни
СБАЛОЗ събира лични данни чрез различни способи, като например: директна комуникация, от представени медицински документи, чрез уеб страницата си, по телефон, по електронна поща.
III. Как използваме Вашите лични данни
Ние обработваме личните данни, които събираме със следните цели:
– за целите на медицинската диагноза;
Политика за поверителност и защита на личните данни 2
– за осигуряване на здравни грижи и лечение,
– за целите и услугите на системата по здравеопазване,
– за целите на превантивната медицина
– за регистрация на пациента и отчетност;
– за да изпълни договор, който е сключил и който е в процес на сключване;
– когато това е необходимо за защита на легитимни интереси на СБАЛОЗ или трето лице, при условието, че Вашите легитимни интереси и основни права и свободи нямат преимущество над тези легитимни интереси;
– за да разполага СБАЛОЗ с актуална информация за контакт с Вас;
– за осъществяване на контрол върху достъпа до помещенията на СБАЛОЗ;
– с цел предоставяне на услугите на уеб страницата: за отговор на Ваши запитвания или друга кореспонденция и др.
Промяна на целите
СБАЛОЗ ще използва Вашите лични данни за целите, за които са събрани, освен когато
бъде направена разумна преценка, че същите следва да бъдат използвани и за друга цел
и тази цел е съвместима с първоначалната цел.
В случай, че се наложи личните Ви данни да бъдат използвани за цел, несъвместима с
първоначалната, СБАЛОЗ ще ви уведоми своевременно и ще Ви обясни каква е
законовата база, която позволява данните да бъдат използвани и с тази нова цел.
На какво основание използваме Вашите лични данни
– на основание преддоговорни и договорни отношения
– на основание на наши законови задължения съгласно българското законодателство с
оглед предоставяне на услуги в сферата на медицинската диагноза, осигуряване на
здравни грижи и лечение, за предоставяне услугите на системата по здравеопазване и
превантивната медицина – напр. задължения съгласно Закона за здравето, Закона за
лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване, Закон за лекарствените
продукти в хуманната медицина, Кодекса на труда, Закона за бюджета на НЗОК и др.
– на основание съгласие – напр. за получаване на съобщения по електронна поща;
– за защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на
специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически
неспособен да даде съгласие)
– за защита на наши легитимни интереси (напр. при събиране на информация за
предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги, за подобряване на нашата
стопанска дейност и др.)
IV. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица
Възможно е СБАЛОЗ да споделя Вашите лични данни с категориите трети лица, както
следва:
Политика за поверителност и защита на личните данни 3
– НЗОК, РЗОК, Национална агенция по приходите, регулатори и други институции,
установени в Република България, които изискват предоставянето на определена
информация;
– Доставчици на услуги: напр. ИТ и системна поддръжка;
– Професионални съветници: напр. счетоводители, адвокати, банкери, одитори,
застрахователи и т.н.
– Съдилища, арбитражи и комисии, с оглед разглеждането на правен спор.
СБАЛОЗ изисква от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични
данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. СБАЛОЗ не допуска
третите лица – доставчици на услуги, да използват Вашите данни за техни собствени
цели, а само за конкретни цели и съгласно неговите изисквания.
V. Международни трансфери на лични данни
СБАЛОЗ не извършва трансфер на Ваши лични данни извън Европейското
икономическо пространство, т.е. не се прехвърлят данни в държави, които не
предоставят ниво на защита на личните данни, равностойно на законодателството в Р
България.
СБАЛОЗ може да предостави вашите лични данни на трети страни, които ще
обработват данните съобразно нашите инструкции или съгласно закона.
VI. Сигурност на данните
СБАЛОЗ взема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и
нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Също така в
дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и
други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за
изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само
съгласно инструкциите, давани от СБАЛОЗ. Също така те имат задължение да опазят
конфиденциалността на данните Ви.
Приети са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба,
злоупотреба и неправомерно разкриване. Също така СБАЛОЗ взема допълнителни
мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга
физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на
информацията.
VII. Съхранение на данните
СБАЛОЗ е разработило и утвърдило политика относно запазването на данни, в която се
описва колко време се съхраняват Вашите лични данни. Тази политика се основава на
Политика за поверителност и защита на личните данни 4
типа информация, целта, за която тя се събира, количеството, естеството и
чувствителността на данните, потенциалният риск от вреди, в случай на неоторизирана
употреба или представяне, както и приложимите законови изисквания за съхранение на
данните.
VIII. Срокове на съхранение
Общото правило, от което СБАЛОЗ се ръководи е, че съхранява личните данни само за
периода, за който са необходими, за да се изпълнят целите, за които са събрани,
включително и съгласно законовите изисквания.
IX. Линкове към други уеб страници
В уеб страницата на СБАЛОЗ е възможно да се съдържат линкове до други страници и
приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на
тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. СБАЛОЗ няма контрол върху
тези уеб страници и не е отговорно за техните политики по защита на данните. Ето
защо се препоръчва да се запознавате внимателно с техните политики.
X. Вашите законови права
Правната уредба за защита на личните данни Ви дава определени права, като:
 Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение
от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право
на достъп до личните данни и информация.
 Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които
обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези
лични данни.
 Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при
определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени
незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е
базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на
личните Ви данни от наша страна.
 Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като
например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили
на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да
поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде
намерено решение.
 Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства,
като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме
Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с
конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
Политика за поверителност и защита на личните данни 5
 Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с
автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите
договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви
данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете
жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас пред
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров“ №2 или www.cpdp.bg.
XI. Промени в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни
Различни обстоятелства могат да наложат периодични промени и подобрения на
настоящата политика за поверителност и защита на личните данни. Промените ще
влязат в сила веднага след тяхното оповестяване на уеб страницата на СБАЛОЗ.
Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква
информация събираме, как и за какви цели СБАЛОЗ я използва и при какви
обстоятелства (ако настъпят такива) личните данни могат да бъдат споделяни с трети
лица.
XII. За връзка с нас
Можете да отправяте всички свои въпроси, коментари и искания във връзка с
настоящата политика за поверителност и защита на личните данни, като използвате
следната информация за контакти:
„СБАЛОЗ“ ЕООД
Гр. София, п.к. 1784
Бул.“Андрей Сахаров“ 1
Тел.: 02/975 35 35
e-mail: dpo@sbalozsofia.com
Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е приета на
15.05.2018 г.