Отделение по лъчелечение

Д-р Ана СТЕФАНОВА ЧАКЪРОВА

Началник отделение по лъчелечение

Завършва висше медицинско образование във ВМИ ”ИВ. П. Павлов” гр. Пловдив.
Има три специалности:
Медицинска радиолпгия- 1981 год., МУ гр. София;
Онкология – 1998 год. – МУ гр. София. ,
Здравен менижмънт-2010 год.- МУ гр. София
Продължителна специализация по линия на МААЕ провежда в Тhomаs Jeferson University, Филаделфия, САЩ, 1993 и множество курсове по линия на ESTRO и ESMO
Участва в авторски колективи в няколко Учебника и Ръководства  по онкология в раздел онкогинекология и кожни блести.
Член е на Oнкологичната комисия в СБАЛОЗ и на Онкологична комисия във II-ра МБАЛ- София и СБАЛО-ЕАД по Ортопедия-,,Проф. Бойчо Бойчев“-София

Членува в:

  • Българска Национална Асоциация по Онкология
  • Българска Асоциация по Радиология
  • Национално Дружество по Сенология
  • European Association of Cancer Research (EACR)
  • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
  • Balkan Union of Oncology (B.U.ON.)  

ЕКИП

Д-р Анa ЧАКЪРОВА - началник ОЛЛ

Д-р Неда Костова - лъчетерапевт

Д-р Борислав Султанов - лъчетерапевт

Виктор АРСОВ - физик

Людмила Тилева - и.д. ст.рентг. лаборант

Тоня Маринова - рентгенов лаборант

Венета СЛАВОВА – санитар

В отделението се извършват:

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ разполага с 2 апарата

Капацитета и обсега на апаратите за лъчелечение XStrahl 200 и XStrahl 100, обхваща широк спектър от заболявания:
– мекотъканни, костни и кожни тумори;
– базално клетъчни карциноми;
– плоско-клетъчни карциноми;
– келоидни белези;
– дерматологични заболявания, включително псориазис;
– Mycosis fungoides и дълбоки доброкачествени образувания;
– доброкачесвени заболявания: като болест на Дюпюйтрен, болест на Пейрони;
– възпалителни процеси (разстройства), дегенеративни заболявания, хипертрофични заболявания;
– палиативни заболявания: костни метастази и вторични лезии.

Болницата има сключен договор с НЗОК от м. Февруари 2015 г. по Клинична пътека 255 /”Ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности”/.

Телефони за връзка

Телефон

02/ 875 11 73

Телефон

02/975 35 35, вътр. 237

Консултативен ден

Кога

Вторник 11-13 ч. в кабинет по ЛЛ