Tрудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК)

Състав

Председател: Д-р Нели РУСКОВА

Членове: Д-р Лъчезар ЗАХАРИЕВ

Технически сътрудник: Десислава ЖАРКОВА

Технически секретар: Мариана ВАСИЛЕВА
Технически секретар: Катерина ЦВЕТКОВА

Към състава на ТЕЛК, на граждански договор и по определен график работят лекар – лекар-офталмолог и лекар-специалист по детски болести.

Тук се освидетелстват лица с онкологични заболявания с постоянна адресна регистрация от гр.София.

Съгласно действащата нормативна уредба в страната, болните се разделят на две основни групи – хора в работоспособна възраст и такива в пенсионна възраст, които от своя страна се диференцират на работещи и неработещи (безработни). Всеки неработещ онкологично болен, независимо от възрастта, може да бъде представен на ТЕЛК само с издадено от личния лекар медицинско направление за ТЕЛК. То се изготвя въз основа на представена медицинска документация – епикриза или консултация от специалист, удостоверяващи заболяването и моментното състояние на болния.

Онкологично болните, които ползват отпуск за временна неработоспособност не могат да се явят на ТЕЛК по този начин. При тях ЛКК може да издава болнични листове до шест месеца непрекъснато, след което следва да бъдат представени на ТЕЛК с медицински протокол от лекарската консултативна комисия, издала последния болничен лист.

Така изготвените документи – медицинско направление или протокол се занасят в регионалната картотека за медицинска експертиза (за гр. София тя се намира на ул. Иларион Макариополски № 10). Там се подава заявление, в което се вписват точен адрес за кореспонденция, телефон за връзка, както и дали лицето работи и дали получава пенсия. След обработка на документацията се получава входящ номер, а преписката се изпраща на съответната ТЕЛК, която от своя страна уведомява лицето с писмо, къде и с какви допълнителни изследвания и консултации следва да се яви за преглед от ТЕЛК.